Geachte Voorzitter,
Mevrouwen,
Juffrouwen,
Heren,
Vrienden van Vlaanderen, van de Nederlanden, van Zuid-Afrika, van onze taalgemeenschap,

Hier in deze streek werden zij die Vlaanderen hoog en het hoogst in het vaandel droegen, de strijd ingedreven om een land te verdedigen dat hen niet mocht, dat hen minachtte, dat hen niet in het hart droeg en dat hen ook nooit in de armen zal sluiten.

Zij hebben hun taak niet onbeantwoord gelaten omdat ze voor zichzelf, degenen met hen en degenen die na hen zouden komen, een Vlaanderen wilden dat vrij, zelfstandig en onafhankelijk zou zijn. Vlaanderen: denken, doen en zijn onder eigen bevel.

Hun inzet en de hoge tol aan mensenlevens is de pasmunt die zij hiervoor hebben betaald. Op vandaag ligt nog steeds die openstaande factuur op tafel. Wanneer volgt de vereffening?

Is het niet meer dan tijd dat Vlaanderen zijn eigen koers vaart.

Vlaanderen in de vaart der tijden.
Weliswaar steekt er een zekere vaart in de welvaart die Vlaanderen kent. Maar het peil van die welvaart moet op niveau gehouden, aangepast en bijgepast zodat de diepgang van het Vlaamse schip en de bevaarbaarheid verzekerd blijft. Specialisten op het gebied van water beweren dat water een alsmaar duurdere zaak wordt. Daarom is er voor Vlaanderen maar één oplossing. Stop de Vlaamse waterlating via Waalse kanalen. Vlaamse welvaart in Vlaamse handen.

Verantwoordelijken die Vlaams geld kwistig over de balk gooien en het Vlaamse schip hierdoor al of niet moedwillig op een zandbank vastzetten, moeten vervangen worden door bekwame beleidsverantwoordelijken die resoluut, vrank en vrij de Vlaamse koers varen. Wie aan boor komt, daarover beslissen we zelf.

Vlaanderen in de vaart der volkeren.
Van altijd al vredelievend en gastvrij, staat Vlaanderen model voor alle volkeren wereldwijd om op vreedzame wijze hun streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid te realiseren. Het vreedzaam blijven streven is edel, het uiteindelijke doel Vlaamse onafhankelijkheid is heilig.

Laat Vlaanderen en zijn beleidsverantwoordelijken de wereld nu ook tonen dat het de stap naar onafhankelijkheid wil, kan en moet zetten.

Vlaanderen als volk in Europa, Vlaanderen als volk onder de volkeren.
Om Vlaanderen op de kaart te zetten, voelen sommigen zich geroepen om hiervoor de Olympische Spelen naar hier te halen. Ik denk niet dat er iemand is die dit de Vlaamse sporters wil misgunnen. Olympische spelen in Vlaanderen, maar dan in een onafhankelijk Vlaanderen.

Alleen al met een transfertstop van één jaar kan Vlaanderen hiervoor 11 miljard euro of 400 miljard oude frank besteden. Genoeg geld dus om sportcomplexen en accommodatie ten belope van telkens één miljard oude frank te realiseren op 400 plaatsen in Vlaanderen. Wie beweert dat Vlaanderen te klein is en te weinig zou betekenen om in Europa leefbaar te kunnen zijn, herziet hierbij meteen zijn mening.

Verwonderlijk hierbij is wel dat binnen de denkwijze van dezelfde kleur de enen voorstander zijn om Vlaanderen op de kaart te zetten terwijl de anderen er alles aan doen om Vlaanderen van de kaart te vegen. Laat het voor deze laatste duidelijk zijn, indien het nog niet tot hen is door gedrongen, zij leven nog in een andere tijd.

Bovendien, indien er dan toch geveegd moet worden, heeft Vlaanderen op dat vlak, net als alle andere volkeren binnen Europa, de Europese Unie als bondgenoot. Binnengrenzen zijn uitgeveegd en vergemakkelijken uitwisseling en toenadering.

Bomen en bergen ontmoeten elkaar niet maar des te meer mensen en volkeren. Zo ook Vlaanderen en onze naaste familie van over de schreve. Een gebied bijna even groot als Vlaanderen hier met een bevolking van ruim 4 miljoen inwoners. Van Duinkerke tot Dowaai, van Rijsel tot Bonen, het is Vlaams, het herademt Vlaams, het is Vlaanderen: Zuid-Vlaanderen ook Vlaanderen; Zuid-Vlaming ook Vlaming.

Het hoeft geen betoog dat een onafhankelijk Vlaanderen hier een bijkomende stimulans voor Zuid-Vlaanderen betekent om de banden met Vlaanderen en Nederland,de Nederlanden, en de Nederlandsverbonden taalgemeenschap, nauwer aan te halen. Europa laat er geen twijfel over bestaan. Geografisch, historisch, cultureel en taalkundig vormden deze gebieden één geheel en ze zijn het tot op de dag van vandaag nog altijd ondanks koloniale drang, arrogantie en onnatuurlijke staatsconstructies.

Geografisch stopt de IJzer niet aan de schreve maar ontspringt in Zuid-Vlaanderen.

Historisch liggen twee Vlaamse graven begraven in Zuid-Vlaanderen. Diederik van den Elzas in Waten en Robrecht de Fries op de heilige berg van Kassel.

Belforten, kathedralen, molens, reuzen en zoveel meer zijn de sprekende getuigen van een gemeenschappelijk Vlaams cultureel erfgoed. Trouwens is er in Zuid-Vlaanderen op 18 en 19 september het weekend van het patrimonium waarbij de Michiel de Swaenkring van het stadsbestuur van Sint-Winoksbergen opnieuw de mogelijkheid krijgt om op zondag 19 september voor de tweede keer de Dag van de Leeuw te organiseren. Sint-Winoksbergen situeert zich een achttal km ten zuiden van Duinkerke en is het meest Vlaamse stadje van Zuid-Vlaanderen. Er staan allerlei culturele, toeristische en animatieactiviteiten op het programma. Er is mogelijkheid tot het houden van een stand. Aanvang 10 uur. Graag zien wij u daar.

Taalkundig is het Vlaams van Zuid-Vlaanderen een dialect zoals alle andere dialecten in Vlaanderen hier.

Het spreekt voor zich dat de Michiel De Swaenkring, als één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste culturele vereniging in Zuid-Vlaanderen die al meer dan 30 jaar ijvert voor respect en erkenning van de Vlaamse identiteit, zich door deze vier principes van de Europese Unie gesterkt voelt en is om die boodschap van erkenning en toenadering tot Vlaanderen en Nederland verder uit te dragen niet alleen bij zijn leden in Zuid-Vlaanderen maar ook bij zijn leden uit Nederland en Vlaanderen hier. Het is niet aan onze culturele vereniging om hieraan een politieke dimensie te geven evenals het niet onze taak is om te oordelen of kiezers of mandatarissen al of niet slim zijn. Wij twijfelen niet aan de geestelijke gezondheidstoestand van kiezers en mandatarissen.

Wij hopen echter dat mandatarissen in Vlaanderen verkozen door de Vlaamse bevolking hun mandaat opnemen zoals het hoort en zich door niets of niemand laten aftroeven om resoluut de Vlaamse troefkaart te spelen.

Europa heeft de binnengrenzen tussen de lidstaten afgeschaft. Laat me dan tot besluit stellen dat een onafhankelijk Vlaanderen met Zuid-Vlaanderen binnen de Nederlanden en met de Nederlanden tonen, dat een volk met een groot historisch verleden niet alleen grote Vlamingen of groot-Nederlanders kunnen zijn maar waardige en grote Europëers. Zo wij het al niet waren, Europëers zijn we geworden maar Vlaming zullen we blijven.

Marc Laridon