Een machteloze Vlaamse minderheid

Ik blijf me afvragen hoe het mogelijk is dat de Vlamingen, die de meerderheid in dit land vormen, en die het bovendien financieel-economisch recht houden, zo onderdanig de Francofone en Waalse eisen blijven inwilligen. Het lijkt vanwege de Vlaamse partijen op een masochistische zelfkwelling, tot de eigen ondergang toe.


Na 543 dagen crisis is de regering DI RUPO gevormd uit angst voor de financiële markten en uit schrik voor de kiezer.

De Parti Socialiste heeft met haar cliëntelisme en syndicaal corporatisme Wallonië de voorbije decennia ten gronde gericht; deze partij is druk doende om in de federale staat hetzelfde over te doen.

De Vlaamse regeerpartijen staan er bij en kijken er naar.

Om de regeerverklaring te kunnen uitvoeren heeft de volksvertegenwoordiging, op bevel van de regering, de Grondwet, in strijd met artikel 187 ervan, tijdelijk aan de kant geschoven.
Diezelfde volksvertegenwoordiging heeft bij de ambtsaanvaarding gezworen de Grondwet te eerbiedigen.
In een normaal functionerende democratie wordt dit een staatsgreep genoemd.
Op 10 juni 2007 en 13 juni 2010 heeft de kiezer nochtans duidelijk gesteld en het vertrouwen gegeven aan die partijen die opkomen voor meer Vlaanderen; de anderen werden electoraal resoluut afgestraft.
De kiezer heeft bovendien duidelijk onderstreept dat eerbied voor het gegeven woord de eerste levensvoorwaarde is voor de werking van de democratie; de burger/kiezer moet op het woord en de verbintenissen van de mandatarissen kunnen vertrouwen
Op het altaar van de federale eenheid worden de Vlamingen steeds verder in de verdrukking gedreven, terwijl hun eisen op minstens een rechtvaardige en gelijke behandeling door de federale beleidsmakers, ook de Vlaamse, met tegenzin aanhoord worden.
- Vlaamse politici lieten ooit hun democratische meerderheidspositie van de Vlamingen door de grondwet afgrendelen.
- De regel van de pariteit tussen Nederlandstaligen en Franstaligen verzwakte de Vlaamse inbreng in de besluitvorming op het regeringsvlak en zorgt voor scheeftrekkingen in de overheidsbenoemingen.
- De toekenning van taalfaciliteiten op de taalgrens en rond Brussel was een rotoplossing; de kanker van de verfransing zaaide daarna welig uit.


Manu Ruys - De Tijd dinsdag 6 maart 2005

Het is een bittere vaststelling dat 7 jaar later met deze terechte vaststellingen geen rekening werd gehouden; zelfs voor aangelegenheden waar geen bijzondere meerderheden nodig voor zijn kan Vlaanderen niet meer op een democratische wijze beslissen.

De Francofonie heeft nooit aanvaard en zal het nooit aanvaarden dat zij haar taalkundige, culturele en administratieve greep op Vlaanderen verloren heeft. Er bestaat echter niet de geringste verwachting dat zij zal ophouden alle middelen te gebruiken om haar electorale en administratieve voorrechten in Vlaams Brabant te behouden en zelfs uit te breiden.

Naast de drie bestaande vetorechten (grendelgrondwet - belangenconflict en alarmbel) worden in de regeerverklaring DI RUPO nog 8 bijkomende vetorechten toegevoegd door grondwetsherzieningen en bijzondere wetten:


- De splitsing van de kieskring B H V (grondwetsherziening)
- Het gerechtelijk arrondissement (grondwetsherziening)
- Financiering, Fiscale autonomie en Belangenconflicten (grondwetsherziening)
- Constitutieve autonomie (grondwetsherziening)
- Geschillenregeling in de zes faciliteitengemeenten (bijzondere wet)
- Benoeming van de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten (bijzondere wet)
- Brussels Metropolitan Region (bijzondere wet)
- Financiering van de Brusselse instellingen (bijzondere wet)

De splitsing van de kieskring B H V is daar een typisch voorbeeld van.

Niet de Grondwet maar de kieswetgeving diende aangepast te worden aan de territoriale indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden.

In dit federale België echter kan een rechtmatige en redelijke politieke doelstelling niet meer langs democratische weg gerealiseerd worden.
De franstaligen hebben de federale spelregels, met instemming van de Vlaamse meerderheidspartijen, onomkeerbaar in hun voordeel omgebogen en een bijkomende vetorechten afdwingbaar gemaakt.

De splitsing van de kieskring B-H-V en van het gerechtelijke arrondissement Brussel heeft geen communautair aspect, zoals te pas en te onpas wordt verkondigd, maar iets wat de rechtsstaat fundamenteel en veel dieper raakt: het respect voor de grondwet die het hoogste gezag in de rechtsstaat is en garant staat voor de bescherming van de meest fundamentele rechten.

Ik stel evenwel vast dat het naleven van de Grondwet en het afdwingen van deze naleving in het Belgische Staatsverband onmogelijk geworden is, tenzij Vlaanderen bereid blijft tot permanente politieke en administratieve zelfverminking.

Hoe kan trouwens verklaard worden dat kiezers die in een Vlaamse gewest wonen en ingeschreven zijn in de kiezerslijsten van Vlaamse gemeenten, kiesrechten verwerven in de kieskring Brussel-hoofdstad waartoe zij territoriaal niet behoren er bovendien mede het beleid bepalen zonder er toe bij te dragen.

Kan iemand mij trouwens uitleggen waarom dan de Vlaamse inwoners van TUBIZE, CLABECQ, BRAINE-L'ALLEUD, WATERLOO, RIXENSART, NIVELLES, WAVRE, LASNE dezelfde mogelijkheid niet gegeven wordt om hun kiesrechten uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; dit zou voor gevolg hebben dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlamingen kunnen verkozen worden.

IK HOU VAN ALLES ZES WAS in 2008 tijdens de 28ste gordel te lezen op het truitje van Eric VAN ROMPUY.
 
Dat deze liefde hypocriet en van korte duur was konden wij ondertussen ervaren.

De pacificatie die de B-H-V splitsing met zich zou medebrengen wordt uitbundig gedemonstreerd door de burgemeester van Sint-Genesius-Rode die Vlaanderen weigert op eigen grondgebied een trefpunt voor de gordel te organiseren.

Het gerechtelijk arrondissement wordt niet gesplitst, enkel het parket wordt opgedeeld in een parket voor de 19 gemeenten en een parket voor Halle-Vilvoorde.

Echter met het oog op de prioritaire behandeling van Franstalige zaken zullen functioneel tweetalige magistraten van het Brussel parket naar Halle-Vilvoorde gedetacheerd worden die onder het hiërarchisch gezag staan van de Franstalige procureur des Konings.

Dit kan zonder meer als etnische rechtspleging gekwalificeerd worden.

Deze regeling is manifest strijdig met het territorialiteitsbeginsel. Dit grondwettelijke beginsel wordt compleet inhoudsloos wanneer in Vlaanderen Franstalige magistraten actief zullen zijn. De procureur des Konings zal altijd een Franstalige zijn met bevoegdheid over het Nederlandstalige arrondissement Halle-Vilvoorde (nu om de beurt een Nederlandstalige en een Franstalige).

Dit heeft voor gevolg dat doctors, licentiaten en de masters in de rechten, die hun examen in het Nederlands afgelegd hebben nooit meer in het ambt van procureur des Konings bij het parket te Brussel kunnen benoemd worden.
 
Het bepalen van de personen- en vennootschapsbelasting blijven exclusieve federale bevoegdheden.

De deelstaten zullen deze voorzieningen zelfs niet kunnen betwisten aangezien de mogelijkheid tot het inroepen van een belangenconflict grondwettelijk zal uitgeschakeld worden.

Opdat geen enkele deelstaat enig financieel verlies zou lijden wordt voor het Waalse gewest gedurende jaar, wat genoemd wordt een egalisatiebedrag van 500.000.000 € voorzien.

Uit dankbaarheid voor zoveel gulhartigheid hebben de Waalse lokale besturen de vlag van hun Vlaamse sponsors verboden op de chirokampen.

De benoemingsbevoegdheid van de Vlaamse Overheid met betrekking tot de aanstelling van de burgemeesters in de zes randgemeenten wordt volledig onderuit gehaald en overgedragen aan de Algemene Vergadering van de Raad van State.

Door het kiezen van het moment tot het indienen van de memorie door betrokkene kan perfect gewacht worden tot een Franstalige de Algemene Vergadering voorzit, die bij staking van stemmen een doorslaggevende stem heeft.

Deze procedure zal de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten verder toelaten ongestraft Vlaamse decreten en omzendbrieven te negeren zonder dat de Vlaamse regering kan optreden noch dat zij ter verantwoording kunnen geroepen worden.

Om de samenwerking te promoten zal een bijzondere wet een hoofdstedelijke gemeenschap oprichten. De bijzondere wet zal bepalen dat alle gemeenten van de oude provincie Brabant net als de federale overheid van rechtswege lid zijn van de Hoofdstedelijke Gemeenschap.

Reeds jaren is er een degelijke samenwerking tussen het noorden van Frankrijk en zuid-west Vlaanderen zonder dat hieromtrent enig wettelijke initiatief werd genomen noch nodig is.

Om overleggen omtrent mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken is een bijzondere wet totaal overbodig.

Met deze constructie wordt op termijn echter de uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien met een duidelijke optie op een territoriale aanhechting van Vlaams-Brabant.

De motivering van de bijkomende financiering voor het Brussels Gewest is hallucinant met de verwijzing naar de goederen in de dode hand, de handhaving van de openbare orde en de lasten van het openbaar vervoer.

In ruil voor een recurrente en te indexeren toelage ten bedrage van 461.000.000 € heeft een Brusselse werkgroep, onder de kundige leiding van de Molenbeekse burgemeester, vereenvoudigingen voorgesteld die nu reeds inside Brussels betwist worden.

Over de correcte toepassing van de taalwetgeving wordt met geen woord gerept en de administratieve en politieke rechten van de Vlamingen worden in het grondwettelijk tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijvend met voeten getreden.

De tweetaligheid van de ambtenaren wordt vervangen door de tweetaligheid van de diensten. De NOLS loketten zijn terug van weg geweest.

Over een periode van 12 jaar heeft de Vlaamse vice-gouverneur 16.253 overtredingen van de taalwetgeving vastgesteld. Al deze onwettelijke bestuurshandelingen werden, met medeplichtigheid van de Brusselse Vlaamse ministers, toegedekt.

Door de gehanteerde geluidsnormen is dit gewest is bedreiging is voor de financiële en economische ontplooiing van Vlaams Brabant, inzonderheid Halle-Vilvoorde. Dit is de perfecte vertaling van "Eigen Franstalig volk eerst".
En tegelijkertijd is dit gewest, met een Europese hoofdstad, niet in staat de veiligheid van haar eigen burgers te organiseren met een verdeeld politiekorps over zes zones.

Elke 11 minuten vindt in Brussel een gewelddelict plaats; in totaal 48.000 per jaar (bron: ministerie van Binnenlandse Zaken)

Wij moeten ons de vraag durven stellen of het nog zinvol is dit gewest te handhaven; inzonderheid de vaststellingen dat dit gewest de eigen werking niet kan financieren en dat de Franstalige bourgeoisie politieke en administratieve voorrechten blijft eisen in de groene rand rond Brussel.

Brussel en Wallonië staan voor op hun politieke onafhankelijkheid
Maar weigeren financiële verantwoordelijkheid

FRANSTALINGEN IN VLAANDEREN MOETEN ZICH AANPASSEN
NIET DE VLAMINGEN

- Wij spreken Nederlands. Daarom, als je deel wilt uitmaken van onze samenleving dan heeft u geen andere keuze dan onze taal te leren en onze cultuur te aanvaarden

- Vlaanderen is ons LAND, onze GROND, onze MANIER VAN LEVEN en wij willen u alle mogelijkheden bieden om er van te genieten. Maar dan moeten jullie eens ophouden onze taal, onze cultuur, onze burgers te beledigen.

- Indien u onze taal, onze cultuur en onze levenswijze blijft onderuithalen raden wij u aan gebruik te maken van een Vlaams voorrecht:


HET RECHT OM OP TE STAPPEN

- Wij hebben u niet gedwongen naar hier te komen; u bent uit vrije wil naar hier gekomen.

AANVAARD VLAANDEREN ZOALS VLAANDEREN U AANVAARDEN

Meer dan 700 jaar geleden werd Vlaanderen gebrandschat door DE VALOIS, DE SAINT-POLS en de CHATILLONS.

Is er iets veranderd?

Inderdaad, er is iets veranderd, DE VALOIS, DE SAINT-POLS en de CHATILLONS.
Zijn nu Didier REYNDERS, Gisèle MILQUET en Elio DI RUPO.

Het brandschatten is echter gebleven.

In deze federale staat worden de Vlamingen grondwettelijk gegijzeld en wordt voorlopig nog bijeengehouden door een permanente chantage.
 
Vakbonden en nationale werkgeversorganisaties zijn permanente remmen voor een doorgedreven staatshervorming met een overdracht van economische en sociale hefbomen naar de gewesten en gemeenschappen, bevreesd als zijn voor het verlies van hun macht.

Dit België is nooit een homogene natiestaat geweest, maar een multi gelaagde staat, met een staatsgreep door een Franstalige kaste opgericht, die nooit voeling gehad heeft met de Vlaamse meerderheiden en zich enkel kan handhaven door de collaboratie van de Vlaamse traditionele partijen.

Dit is zelfs de gerenommeerde FRANKFURTER ALLGEMEINE niet ontgaan, ik citeer:

Hat ein Staat, dessen französichsprächiger Teil sich von der Niederländisch sprechenden Bevölkerung gigantisch alimentieren lässt, aber deren Kultur und Historie ostentativ ignoriert, nicht seine Existenz verspielt?

De staatsbehoudende krachten zijn duidelijk vergeten dat 182 jaar gelden de financieel, sociaal en economische wanverhouding de oorzaak was van de scheiding van de zuidelijke en noordelijke Nederlanden.

Goede Vlaamse vrienden blijven gaan, blijven geloven in een VRIJ VLAANDEREN, voor KLAUWAERT en GEUS.

Willy De Waele
Ere-burgemeester Lennik
IJzerwake 26 augustus 2012

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake