YW2019 affiche 250px"In Vlaanderen Vlaams!" was lange tijd de kreet van strijdende flaminganten, toen de goede Belgen ons een tweetalig Vlaanderen wilden opdringen.

Die strijd leek gestreden: Vlaanderen heeft eigen onderwijs en een bestuur dat van hoog tot laag Nederlandstalig is. Of misschien was. Behoudens in enkele grensgebieden is het gevaar van de verfransing afgewend. Maar de verengelsing van ons onderwijssysteem, het bedrijfsleven en het straatbeeld zijn sterker dan ooit aanwezig. En ook in het ambtelijke jargon dringen steeds meer Engelse begrippen door.

Het blijft niet bij een taalverloedering. Vanuit de politiek correcte elites wordt ons voorgehouden dat vasthouden aan de eigen identiteit als volk een vorm van achterlijkheid is. Multicultuur en diversiteit zijn de sleutelwoorden waarmee een regelrechte hersenspoeling aan de gang is. Zwarte Piet kan niet meer, want vermoedelijk racistisch. Paaseieren worden verstopeieren en de kerststal zou een provocatie kunnen zijn voor moslims. De bevoogding door een Franstalige elite werd ingeruild voor de bevoogding door een politiek correcte elite.
Daarom is het "weg met de voogden - zelfbestuur" ook nu nog meer dan ooit actueel.

In Vlaanderens dageraad aan de IJzer formuleerden de Fronters het zo: "Vindt men de Vlamingen onwrikbaar op 't beginsel hunner zelfstandigheid met de volheid der rechten en vrijheid eraan gehecht, hun gezichtseinder blijft niet beperkt tot hun eng grond- of taalgebied. Vlaanderen wordt door hen niet uitgedacht als een afgesloten zelfgenoegzaam iets, zonder aanraking met buren, zonder verband met de wijdere volkerengemeenschap."

Die boodschap willen we met een actuele inhoud uitdragen. In herinnering aan de grondleggers maar met de blik gericht op de toekomst.

Tot in Steenstrate, om geworteld in onze traditie de bakens te zetten naar een Vlaanderen met een moderne, maar vooral een eigen identiteit.

 

Alle bewuste Vlamingen verzamelen op 25 augustus in Ieper (Van Raemdonckstraat) voor de 18de IJzerwake. Het gebeuren vangt aan met een misviering om 11u, gevolgd door een plechtigheid met toespraak. Vanaf 13u is er een drankje, eten en zijn er springkastelen voor de kleinsten. Vlaamsgezinde verkoop- en infostands verwachten u. Om 13u30 gaat IJzerfolk van start, waar we onze eigen cultuur beleven met muziek, zang en dans. Welkom!

 

Voor de VZW IJzerwake kan het conflict tussen Spanje en Catalonië enkel een duurzame en vreedzame oplossing krijgen door het respecteren van het recht op zelfbeschikking.

Catalonië is niet zomaar een opstandige regio, het is een volwaardige natie met een grondgebied, eigen politieke instellingen, een eigen taal en cultuur en een samenhorigheidsgevoel. Bovendien is er een democratisch draagvlak om de onafhankelijkheid op te eisen.
Dat volstaat voor een volwaardige internationale erkenning.

Landen verwerven hun onafhankelijkheid niet door een ultieme staatshervorming. Landen maken wetten, wetten maken geen landen. België is destijds ook niet ontstaan door een grondwetsherziening in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Nederland heeft zich in de zestiende eeuw van Spanje losgemaakt met een Plakaat van Verlatinge dat toen ook in strijd was met het heersende staatsrecht.

VZW IJzerwake vraag het Vlaams Parlement om de Catalaanse republiek formeel te erkennen van zodra de onafhankelijkheid wordt uitgeroepen.

Van Vlaams-nationalisten verwachten wij dat ze deze onafhankelijkheid krachtig ondersteunen op alle niveaus van het politieke leven.

De Europese Unie blijft schrijnend in gebreke om haar eigen waarden van democratie en subsidiariteit te verdedigen in dit conflict. De EU is de bondgenoot van vastgeroeste conservatieven die ten koste van alles de stilstand willen bewaren.

Met vriendelijke groeten

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake